Informácie o ochrane osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Occam New Home, s.r.o., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 53 912 136, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 154011/B (ďalej len „spoločnosť OCCAM New Home“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

 • identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu),
 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),
 • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu);

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

 • návštevník našej webovej stránky               (časť 4.1. tohto dokumentu)

(spracúvanie cookies)

 • klient resp. záujemca o produkt,                          (časť 4.2. tohto dokumentu)
 • záujemca o newsletter / marketingové ponuky    (časť 4.3. tohto dokumentu)
 • užívateľ sociálnych sietí                               (časť 4.4. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti OCCAM New Home požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti OCCAM New Home

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti OCCAM New Home sú:

obchodné meno:        OCCAM New Home, s.r.o.

sídlo:                             Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – m.č. Petržalka 851 01

IČO:                              53 912 136

zápis v:                          OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 154011/B

korešpondenčná adresa: Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava – m.č. Petržalka 851 01

email:                            simek@occamre.com

tel.č.:                             +421 903 343 010

Spoločnosť OCCAM New Home nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou OCCAM New Home osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Spracúvanie súborov cookies (návštevník webovej stránky)

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.occam.sk (ďalej spolu ako “webová stránka”).

4.1.1. Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite opakovane v budúcnosti, vďaka nemu sa napríklad pripojíte rýchlejšie alebo si webová stránka bude pamätať určité informácie týkajúce sa Vašich preferencií pri prehliadaní, typ prehliadača, zvolené nastavenia webovej stránky a pod.

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod pre odstránenie, prípadne blokovanie cookies nájdete na webových stránkach webových prehliadačov; napríklad:

 • Internet Explorer www.windows.microsoft.com
 • Safari www.support.apple.com
 • Opera www.help.opera.com
 • Mozilla Firefox www.support.mozilla.org
 • Google Chrome www.support.google.com
 • Brave www.support.brave.com.

4.1.2. Typy súborov cookies a účel používania

Cookies spracúvame na rôzne účely (uvedené nižšie), ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

Na našej webovej stránke môžeme spracúvať najmä nasledovné typy cookies súborov.

a)  Funkčné (nevyhnutné) cookies

Funkčné (nevyhnutné) cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých by sme Vás, ako používateľa našej webovej stránky, vedeli individuálne identifikovať.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú (spracúvané na nasledovný účel):

 • súbory cookies, ktoré sa používajú na zabezpečenie prenosu údajov cez internet;
 • súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali;
 • súbory cookies, ktoré umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky.
 • Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).  Analytické cookies dokážu napríklad spoznať opakovanú návštevu nášho webu z rovnakého zariadenia a sledovať Vašu aktivitu. Získané informácie nám pomáhajú zistiť najmä efektivitu jednotlivých častí nášho webu, na základe čoho následne zdokonaľujeme samotnú webovú stránku. Ukladanie analytických cookies vo Vašom zariadení je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Na našej stránke používame analytické súbory cookies tretích strán, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou stranou; ako sú napríklad cookies v rámci platformy Google Analytics, ktorá používa cookies na analýzu návštev na webe; viac informácii môžete získať na tomto linku:

( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk )

Udelením súhlasu s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom cudzej platformy (napríklad Google Analytics) súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom počítači ukladať cookies prostredníctvom nášho webu.

Ukladanie analytických cookies je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

 • Reklamné súbory cookies

Reklamné cookies používame na prispôsobovanie časti obsahu našich webových stránok Vaším preferenciám za účelom poskytovania relevantného obsahu (reklamného priestoru); reklamné cookies umožňujú najmä zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Získané údaje však nikdy nepoužívame na to, aby sme Vás akýmkoľvek spôsobom kontaktovali.

Ukladanie reklamných cookies vo Vašom zariadení je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

 • Iné cookies, ako výslovne vyplýva z cookies lišty umiestnenej priamo na našej webovej stránke

4.1.3. Súhlas s používaním (spracovávaním) súborov cookies

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, zobrazí sa Vám kontextové okno (“cookies lišta“) s vysvetlením o súboroch cookies. V rámci tejto lišty môžete zvoliť súhlas alebo nesúhlas so spracovávaním jednotlivých typov cookies prostredníctvom webovej stránky (s výnimkou funkčných, resp. nevyhnutných cookies na spracúvanie ktorých nie je potrebný Váš súhlas).

Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek zakázať aj priamo prostredníctvom svojho prehliadača (viac informácií nájdete priamo v nastaveniach Vášho prehliadača). Ak odmietnete alebo zakážete používanie súborov cookies, budete môcť používať našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

V súvislosti so súbormi cookies máte práva, ako sú uvedené v bode 2 tohto dokumentu (vyššie).

4.1.4. Doba spracúvania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 3 roky.

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti OCCAM New Home sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou OCCAM New Home, najmä služba súvisiaca so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu nehnuteľností.

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné s Vami komunikovať, poskytovať Vám reakcie na Vaše otázky alebo dať Vám spätnú väzbu pri prejavenom záujme o naše služby, uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete alebo aby ste vedeli využiť produkt, ktorý ponúkame, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so záujmom o produkty našej spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov je v konkrétnych prípadoch najmä:

 1. (predzmluvná) komunikácia s Vami, zodpovedanie akýchkoľvek otázok a reakcia na Vaše návrhy,
 2. uzatvorenie zmluvy, najmä zmluvy o sprostredkovaní, kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo iných zmlúv a spracovanie súvisiacich podkladov (protokoly, návrhy na vklad, plnomocenstvá), ich evidencia alebo kontrola a úpravy, vrátane zabezpečovania plnení z týchto zmlúv;
 3. inzercia realít na realitných portáloch, pričom inzercia (alebo evidencia nehnuteľnosti v rámci databáz realitných portálov) v niektorých prípadoch môže obsahovať osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti (v takom prípade je však na takéto spracúvanie potrebný Váš súhlas);
 4. spracovanie záznamov o obhliadkach nehnuteľností;
 5. marketingové aktivity našej spoločnosti, najmä aj informovanie Vás o aktuálnej ponuke nehnuteľností;
 6. vedenie účtovníctva našej spoločnosti;
 7. plnenie zákonných povinností, najmä v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti (dobrovoľne) sám záujemca o produkt (klient alebo návštevník webovej stránky alebo našich predajných miest). Naša spoločnosť získava osobné údaje tiež z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti) alebo od spolupracujúcich osôb (ak je takéto nakladanie s osobnými údajmi v súlade so zákonom, pričom je vždy zmluvou zabezpečená dôvernosť osobných údajov a nakladanie s nimi v súlade so zákonom). Osobné údaje získavame najčastejšie prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke alebo priamo z e-mailovej alebo inej formy komunikácie, ktorú ste sa rozhodli zvoliť pri kontaktovaní našej spoločnosti.

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • v prípade podľa bodu 4.2.1 písm. a) a b) je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov a plnenie jednotlivých práv a povinností z takejto zmluvy). V prípade uzatvorenej zmluvy, ak je takáto činnosť predmetom našich povinností podľa zmluvy, sa rovnaký právny základ vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 4.2.1 písm. c) a d).
 • v prípade podľa bodu 4.2.1 písm. c), d) a e) je spracovanie Vašich osobných údajov (ak nie je uvedené pre konkrétne prípady inak) v súlade s naším oprávneným záujmom, aby sme mohli použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu (právnym základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti).
 • v prípade podľa bodu 4.2.1 písm. f) a g) je spracovanie Vašich osobných údajov našou zákonnou povinnosťou v zmysle účtovných zákonov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, ale aj iných právnych predpisov (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon). Rovnako máme zákonnú povinnosť v niektorých prípadoch vykonať preverenie Vašej osoby v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iných trestných činov (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch rovnako zákon).

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom); v prípade klientov – SZČO
 • číslo telefónu, e-mail
 • čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)
 • podpis
 • dátum narodenia (ak je potrebný za účelom jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie klienta najmä v prípade písomne uzatváranej zmluvy)
 • rodné priezvisko, štátna príslušnosť, rodné číslo, vlastníctvo nehnuteľností (ak ide o klienta v súvislosti s kúpou alebo predajom nehnuteľnosti; pričom ide zákonom vyžadované údaje, ktoré musia byť obsiahnuté v  kúpnej zmluve na nehnuteľnosť)

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové, právne a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, realitné kancelárie (realitný makléri), predávajúci/kupujúci nehnuteľností a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie (s prípadnou výnimkou uvedenou nižšie).

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (najmä kontaktné údaje, ako sú meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.3. Záujemca o newsletter/ marketingové ponuky

Naša spoločnosť pripravuje pre záujemcov pravidelné newslettere, ktoré obsahujú jednak informácie o službách Prevádzkovateľa, ale aj iné informácie z oblasti realitného trhu. Prostredníctvom webovej stránky je možné sa prihlásiť na obder newsletteru.

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spracúvanie Vašich údajov je potrebné na to, aby bolo možné Vám zasielať newsletter elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy, prípadne aj prostredníctvom sms správy a evidovať Vás v našej databáze záujemcov o túto službu.  

Účelom spracúvania osobných údajov je teda najmä:

 1. informovanie Vás (formou zasielania elektronického newsletteru alebo sms správy) o aktuálnej ponuke a marketingových aktivitách našej spoločnosti;
 2. zaradenie a vedenie v rámci databázy záujemcov o newsletter.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti (dobrovoľne) sám záujemca o newsletter, a to prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke.

4.3.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 1. informovanie Vás (formou zasielania elektronického newsletteru alebo sms správy) o aktuálnej ponuke a marketingových aktivitách našej spoločnosti;
 2. zaradenie a vedenie v rámci databázy záujemcov o newsletter.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti (dobrovoľne) sám záujemca o newsletter, a to prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke.

4.3.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

 • v prípade zasielania newsletter je našim právnym základom Váš súhlas; teda bez udelenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel, nebude možné, aby sme Vám newsletter zasielali.

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • číslo telefónu, e-mail.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie (s prípadnou výnimkou uvedenou nižšie).

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (najmä kontaktné údaje, ako sú meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), v prípade newsletteru však najdlhšie na dobu 4 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Naša spoločnosť ukončí spracúvanie Vašich údajov kedykoľvek potom, ako odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel (odvolať súhlas môžete kedykoľvek, a to či už prostredníctvom webovej stránky alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom prostredníctvom kontaktných údajov našej spoločnosti).  

4.4. Sociálne siete

V rámci spracúvania osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí vystupujeme vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným priamo prostredníctvom našich stránok zriadených na sociálnych sieťach ako prevádzkovateľ, a to spolu s prevádzkovateľmi jednotlivých platforiem sociálnych sietí.

Naša spoločnosť prevádzkuje najmä nasledovné stránky na sociálnych sieťach:

Facebook
Instagram
LinkedIn
TikTok

V prípade, ak vystupujeme v rámci komunikácie na sociálnej sieti ako spoločnosť poskytujúca služby inej spoločnosti (napríklad v prípade, ak zastupujeme developera v rámci jeho sociálnych sietí z dôvodu, že zabezpečujeme predaj nehnuteľností v jeho projekte), ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ svojej vlastnej stránky na sociálnej sieti, v tomto rozsahu vystupujeme ako sprostredkovateľ.

 Na spracúvanie časti osobných údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych platforiem nemáme dosah (vrátane osobných údajov uvedených v rámci Vášho profilu na sociálnej sieti), resp. toto spracúvanie nevieme ovplyvniť; v rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany priamo našej spoločnosti postupujeme v súlade s právnou úpravou.

 Podrobnejšie informácie k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľov platformy sociálnych sietí nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

• YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

• LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/

• Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en[vs2] 

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci našich stránok na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako prevádzkovateľ) je najmä zabezpečenie informovanosti zákazníkov o produktoch, službách, odborných témach týkajúcich sa činnosti našej spoločnosti a v niektorých prípadoch tiež komunikácia s návštevníkmi stránok (a to aj vo forme komentárov alebo správ).

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci stránok našich klientov na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako sprostredkovateľ) je najmä zabezpečenie informovanosti zákazníkov o produktoch, službách, odborných témach týkajúcich sa činnosti danej spoločnosti a komunikácia s návštevníkmi stránok danej spoločnosti (a to aj vo forme komentárov alebo správ).

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje získava naša spoločnosť priamo prostredníctvom platforiem sociálnych sietí (a to v rozsahu, akom samotný užívateľ sociálnej siete pripustí v rámci nastavení svojho profilu na danej sociálnej sieti, ako aj v rozsahu podľa nastavení konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej platformy.

4.4.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci našich stránok na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako prevádzkovateľ) je náš oprávnený záujem.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci stránok našich klientov na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako sprostredkovateľ) je oprávnený záujem našich klientov (prevádzkovateľov stránok na sociálnych sieťach).

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúva naša spoločnosť v rozsahu, akom samotný užívateľ sociálnej siete pripustí v rámci nastavení svojho profilu na danej sociálnej sieti, ako aj v rozsahu podľa nastavení konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej platformy. Vo väčšine prípadov ide najmä o meno a priezvisko užívateľov.

4.4.4. Kategórie príjemcov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú z dôvodu verejnej dostupnosti najmä komentárov alebo príspevkov prístupné ostatným užívateľom sociálnej siete, sú potenciálnymi príjemcami takýchto údajov všetci ostatní užívatelia danej sociálnej siete. 

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám prostredníctvom sociálnej siete sprístupníte dôverným spôsobom (najmä súkromnej správy), takéto údaje ďalej nezverejňujeme; na takéto spracúvanie sa uplatní časť 4.2 uvedená vyššie.

Osobné údaje však v určitých prípadoch (ak sa na účely výkonu danej činností vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu), a to na účely plnenia úloh subdodávateľa, môžu pre nás spracúvať zmluvne spolupracujúce osoby (a to aj za účelom spracovania Vašej požiadavky, alebo odpovede na zadané otázky). Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové, právne a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, realitné kancelárie (realitný makléri), predávajúci/kupujúci nehnuteľností a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

Aj v takomto prípade však, pokiaľ je to možné a nie je to potrebné za účelom spracovania konkrétnej požiadavky spolupracujúcou osobou, pristupujeme pred sprístupnením osobných údajov tretím osobám k ich anonymizovaniu.

4.4.5. Prenos osobných údajov

V rámci používania platformy budú vaše osobné údaje spracúvané príslušným prevádzkovateľom platformy spravidla aj na serveroch v tretích krajinách, predovšetkým v USA a v Spojenom kráľovstve.

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť nemá vplyv na vymazanie Vašich osobných údajov zo strany samotného prevádzkovateľa sociálnej platformy; v tejto súvislosti sa uplatnia zásady spracovania osobných údajov vydané priamo prevádzkovateľom platformy.

Všetky vaše verejné príspevky na stránkach sociálnych sietí zostávajú zverejnené na časovo nešpecifikované obdobie, pokiaľ ich neodstránime my, alebo príspevok neodstránite Vy samy, prípadne ho neodstráni prevádzkovateľ sociálnej platformy. 

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete dôverne (v rámci súkromnej komunikácie), vymažeme alebo anonymizujeme najneskôr do 90 dní po tom, čo bola poskytnutá reakcia na Vašu správu, a to z dôvodu prípadnej potreby nadviazania na komunikáciu v prípade opakujúcej sa komunikácie alebo doplnenia komunikácie .