Príjem z predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve menej ako 5 rokov podlieha dani z príjmu

Zisk z predaja nehnuteľnosti podlieha dani 19% (prvých cca. 37 tis. eur dosiahnutých v danom roku), resp. 25% (každé ďalšie euro nad spomenutých 37 tis. eur). Predávajúci daň vysporiada vo svojom daňovom priznaní.

Okrem toho zisk podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14%. Toto poistenie vyrubí zdravotná poisťovňa na základe ročného zúčtovania do 30. 6. roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k predaju nehnuteľnosti. Zdravotné poistenie možno zahrnúť do daňových výdavkov, a to buď za rok, v ktorom bolo vyrubené (ak daňovník dosiahol dostatočné zdaniteľné príjmy) alebo v dodatočnom daňovom priznaní za rok, v ktorom došlo k predaju nehnuteľnosti.

Zjednodušene, ak predávajúci dosiahol okrem príjmov z predaja nehnuteľnosti aj iné príjmy (napr. zo zamestnania) vo výške aspoň 37 tis. eur, zisk z predaja nehnuteľnosti bude podliehať celkovému daňovému a odvodovému zaťaženiu vo výške 35,5%.

Čistý zisk z predaja nehnuteľnosti:
0 €
Základ dane z predaja nehnuteľnosti:
0 €
Daň z príjmov*:
0 €
Zdravotné poistenie**:
0 €
Efektívne daňové a odvodové zaťaženie***:
0 %
Viem zarobiť viac?
Pre zobrazenie výpočtu zadajte kontaktné údaje:

* Výpočet dane berie do úvahy iba príjmy z predaja nehnuteľnosti. Daňové zaťaženie môže byť iné, ak predávajúci v roku predaja nehnuteľnosti dosiahol aj iné druhy príjmov, napr. zo zamestnania. Ak tieto iné príjmy boli vyššie ako 37 tis. eur, zisk z predaja nehnuteľnosti bude podliehať efektívnemu zaťaženiu 35,5%.

** Zdravotné poistenie sa platí až v roku nasledujúcom po roku predaja nehnuteľnosti následne sa zohľadní vo výpočte dane formou dodatočného daňového priznania.

*** Výpočet dane slúži len na základnú orientáciu predávajúceho. Výslednú daňovú povinnosť odporúčame konzultovať s daňovým poradcom.

Vylúčenie zodpovednosti

Vyššie uvedený komentár a danocá kalkulačka slúži len na základnú orientáciu predávajúceho. Occam Real Estate, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vyčíslenie daňovej povinnostipredávajúceho. Finálne vyčíslenie daňovej povinnosti odporúčame predávajúcemu konzultovať s daňovým poradcom.

Dohodnite si stretnutie